CEO GIS: “Không tăng doanh thu bằng cách liên tục ra mắt sản phẩm mới”