Tăng vốn, CEO Group vẫn duy trì chính sách cổ tức hấp dẫn